در ارتباط با خرید دوجکوین چه استراتژی ای را پیشنهاد می کنید؟