آخرین فیلمی که دیدم : پدر هم خون

آخرین سریالی که دیدم :پانیشر

درخت : ایرج ، ابی و سیاوش

کتاب هفته : طاعون آلبرکامو

فهرست